Upcoming Matches

SENIOR WOMENS ONE DAY TOURNAMENT 2021-22

  • 28 Oct, 2021 - 20 Nov, 2021
    SAURASHTRA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 v/s UTTAR PRADESH SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 Nagpur
  • 28 Oct, 2021 - 20 Nov, 2021
    SAURASHTRA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 v/s PONDICHERRY SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 Nagpur
  • 28 Oct, 2021 - 20 Nov, 2021
    SAURASHTRA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 v/s KARNATAKA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 Nagpur
  • 28 Oct, 2021 - 20 Nov, 2021
    SAURASHTRA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 v/s CHHATTISGARH SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 Nagpur
  • 28 Oct, 2021 - 20 Nov, 2021
    SAURASHTRA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 v/s BARODA SENIOR WOMENS ONE DAY 2021-22 Nagpur

SYED MUSHTAQ ALI TROPHY 2021-22

  • 03 Nov, 2021 - 22 Nov, 2021
    HYDERABAD T20 2021-22 v/s SAURASHTRA T20 2021-22 FARIDABAD
  • 03 Nov, 2021 - 22 Nov, 2021
    UTTARPRADESH T20 2021-22 v/s SAURASHTRA T20 2021-22 FARIDABAD
  • 03 Nov, 2021 - 22 Nov, 2021
    UTTARAKHAND T20 2021-22 v/s SAURASHTRA T20 2021-22 FARIDABAD
  • 03 Nov, 2021 - 22 Nov, 2021
    SAURASHTRA T20 2021-22 v/s CHANDIGARH T20 2021-22 FARIDABAD
  • 03 Nov, 2021 - 22 Nov, 2021
    SAURASHTRA T20 2021-22 v/s DELHI T20 2021-22 FARIDABAD

MEN'S U25 ONE DAY 2021-22

  • 19 Nov, 2021 - 10 Dec, 2021
    SAURASHTRA U25 ONE DAY 2021-22 v/s BARODA U25 ONE DAY 2021-22 Mohali
  • 19 Nov, 2021 - 10 Dec, 2021
    SAURASHTRA U25 ONE DAY 2021-22 v/s TAMILNADU U25 ONE DAY 2021-22 Mohali
  • 19 Nov, 2021 - 10 Dec, 2021
    UTTAR PRADESH U25 ONE DAY 2021-22 v/s SAURASHTRA U25 ONE DAY 2021-22 Mohali
  • 19 Nov, 2021 - 10 Dec, 2021
    SAURASHTRA U25 ONE DAY 2021-22 v/s PONDICHEERY U25 ONE DAY 2021-22 Mohali
  • 19 Nov, 2021 - 10 Dec, 2021
    SAURASHTRA U25 ONE DAY 2021-22 v/s CHHATTISGARH U25 ONE DAY 2021-22 Mohali

COOCH BEHAR UNDER19 MULTIDAYS 2021-22

  • 29 Nov, 2021 - 30 Jan, 2022
    DELHI U19 MULTIDAYS 2021-22 v/s SAURASHTRA U19 MULTIDAYS 2021-22 Baroda
  • 29 Nov, 2021 - 30 Jan, 2022
    SAURASHTRA U19 MULTIDAYS 2021-22 v/s CHANDIGARH U19 MULTIDAYS 2021-22 Baroda
  • 29 Nov, 2021 - 30 Jan, 2022
    RAJASTHAN U19 MULTIDAYS 2021-22 v/s SAURASHTRA U19 MULTIDAYS 2021-22 Rajkot
  • 29 Nov, 2021 - 30 Jan, 2022
    GUJARAT U19 MULTIDAYS 2021-22 v/s SAURASHTRA U19 MULTIDAYS 2021-22 Baroda
  • 29 Nov, 2021 - 30 Jan, 2022
    KERALA U19 MULTIDAYS 2021-22 v/s SAURASHTRA U19 MULTIDAYS 2021-22 Baroda

SAURASHTRA RANJI MULTIDAYS 2021-22

  • 13 Jan, 2022 - 16 Mar, 2022
    SAURASHTRA RANJI MULTIDAYS 2021-22 v/s GOA RANJI MULTIDAYS 2021-22 Ahmedabad
  • 13 Jan, 2022 - 16 Mar, 2022
    SAURASHTRA RANJI MULTIDAYS 2021-22 v/s J & K RANJI MULTIDAYS 2021-22 Ahmedabad
  • 13 Jan, 2022 - 16 Mar, 2022
    SAURASHTRA RANJI MULTIDAYS 2021-22 v/s J & K RANJI MULTIDAYS 2021-22 Ahmedabad
  • 13 Jan, 2022 - 16 Mar, 2022
    SAURASHTRA RANJI MULTIDAYS 2021-22 v/s J & K RANJI MULTIDAYS 2021-22 Ahmedabad
  • 13 Jan, 2022 - 16 Mar, 2022
    SAURASHTRA RANJI MULTIDAYS 2021-22 v/s TAMILNADU RANJI MULTIDAYS 2021-22 Ahmedabad

COL C K NAYUDU U25 MULTIDAYS 2021-22

  • 27 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022
    SAURASHTRA U25 MULTIDAYS 2021-22 v/s TRIPURA U25 MULTIDAYS 2021-22 Jaipur
  • 27 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022
    DELHI U25 MULTIDAYS 2021-22 v/s SAURASHTRA U25 MULTIDAYS 2021-22 Jaipur
  • 27 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022
    SAURASHTRA U25 MULTIDAYS 2021-22 v/s RAILWAY U25 MULTIDAYS 2021-22 Jaipur
  • 27 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022
    SAURASHTRA U25 MULTIDAYS 2021-22 v/s GUJARAT U25 MULTIDAYS 2021-22 Jaipur
  • 27 Jan, 2022 - 31 Mar, 2022
    SAURASHTRA U25 MULTIDAYS 2021-22 v/s ODISHA U25 MULTIDAYS 2021-22 Jaipur

SENIOR WOMEN'S T20 2021-22

  • 03 Mar, 2022 - 28 Mar, 2022
    ASSAM SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 v/s SAURASHTRA SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 PONDICHERRY
  • 03 Mar, 2022 - 28 Mar, 2022
    BENGAL SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 v/s SAURASHTRA SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 PONDICHERRY
  • 03 Mar, 2022 - 28 Mar, 2022
    HARYANA SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 v/s SAURASHTRA SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 PONDICHERRY
  • 03 Mar, 2022 - 28 Mar, 2022
    SAURASHTRA SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 v/s PUNJAB SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 PONDICHERRY
  • 03 Mar, 2022 - 28 Mar, 2022
    MUMBAI SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 v/s SAURASHTRA SENIOR WOMEN'S T20 2021-22 PONDICHERRY