Date Venue Team Title Match Result
10 November 2011 BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI SAURASHTRA SENIOR WOMENS 2011-12 Vs MUMBAI SENIOR WOMENS 2011-12 SENIOR WOMENS ONE DAY 2011-12 Result : MUMBAI SENIOR WOMENS 2011-12 WON BY 9 WICKETS (WITH ONE BONUS POINT)
07 November 2011 MAHAVIR NAGAR CRICKET GROUND, MUMBAI SAURASHTRA SENIOR WOMENS 2011-12 Vs BARODA SENIOR WOMENS 2011-12 SENIOR WOMENS ONE DAY 2011-12 Result : SAURASHTRA SENIOR WOMENS 2011-12 WON BY 6 WICKETS
05 November 2011 MAHAVIR NAGAR CRICKET GROUND, MUMBAI SAURASHTRA SENIOR WOMENS 2011-12 Vs GUJARAT SENIOR WOMENS 2011-12 SENIOR WOMENS ONE DAY 2011-12 Result : SAURASHTRA SENIOR WOMENS 2011-12 WON BY 1 WICKET
04 November 2011 BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI SAURASHTRA SENIOR WOMENS 2011-12 Vs MAHARASHTRA SENIOR WOMENS 2011-12 SENIOR WOMENS ONE DAY 2011-12 Result : MAHARASHTRA SENIOR WOMENS 2011-12 WON BY 184 RUNS (WITH ONE BONUS POINT)