Date Venue Team Title Match Result
27 November 2008 MARATHAWADA SANSKRIT MANDAL GROUND, AURANGABAD SAURASHTRA SENIOR WOMENS 2008-09 Vs MUMBAI SENIOR WOMENS 2008-09 SENIOR WOMENS ONE DAY 2008-09 :
24 November 2008 MARATHAWADA SANSKRIT MANDAL GROUND, AURANGABAD SAURASHTRA SENIOR WOMENS 2008-09 Vs BARODA SENIOR WOMENS 2008-09 SENIOR WOMENS ONE DAY 2008-09 :
22 November 2008 MARATHAWADA SANSKRIT MANDAL GROUND, AURANGABAD SAURASHTRA SENIOR WOMENS 2008-09 Vs GUJARAT SENIOR WOMENS 2008-09 SENIOR WOMENS ONE DAY 2008-09 :
21 November 2008 N2 STADIUM, AURANGABAD SAURASHTRA SENIOR WOMENS 2008-09 Vs MAHARASHTRA SENIOR WOMENS 2008-09 SENIOR WOMENS ONE DAY 2008-09 :